ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - НАБАВКА, ИСПОРУКА И УГРАДЊА ДЕТЕКТОРА УЗЕМЉЕЊА НА ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ПРЕТАКАЛИШТУ НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У ПОЖЕГИ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ бр. 20/2019-03

Продужење рока за подношење понуда Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Одговор на питање бр. 1 Обавештење о закљученом уговору Конкурсна документација Измена конкурсне документације