Тендери и јавне набавке

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Све јавне набавке се објављују на ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ –СКЛАДИШТЕЊЕ РАФИНИСАНОГ ШЕЋЕРА, ЈН бр. 3/2019-01

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ - ДУПЛО ФАЛЦОВАНИ ГЛИНЕНИ ЦРЕП, ЈН бр. 5/2019-02

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РЕВИЗИЈА ПЛАТО КОЛА, ЈН бр. 6/2019-02

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА - ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ТРАФОСТАНИЦИ КАПАЦИТЕТА 1 Х 1.000 KVA СА ПОВЕЗИВАЊЕМ ПОСТОЈЕЋИХ КАБЛОВА НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПОЖЕГА У ПОЖЕГИ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 4/2019-03

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - НАБАВКА ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НД У ПОЖЕГИ, ЈН БРОЈ 2/2019-03

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА - ДОБРА- НАБАВКА И УГРАДЊА НАПОЈНОГ КАБЛА У СИЛОСУ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ, ЈН МВ, бр. 2/2019-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ФУМИГАЦИЈА, ЈН МВ, бр. 1/2019-01

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА, ЧУВАЊА И ОБНАВЉАЊА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА, ПО ПАРТИЈАМА, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 07/2019-02

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - КОНТРОЛА ОБАВЕЗНИХ РЕЗЕРВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈН МВ бр. 3/2019-03

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ И ВАНРЕДНОМ ОДРЖАВАЊУ НА СИЛОСУ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ II ФАЗА, ЈН бр. 8/2019-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РУКОВАЊЕ СКЛАДИШТИМА САНИТЕТА, ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 09/2019-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - СКЛАДИШТЕЊЕ РАФИНИСАНОГ ШЕЋЕРА, ЈН бр. 10/2019-01

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - ЕVRO DIZEL, ЈН бр. 5/2019-02

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СКЛАДИШТА ДИРЕКЦИЈЕ И ЗА ОБЈЕКАТ У НОВОМ САДУ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 11/2019-03

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ РОБЕ ВЕЛИКИХ СИСТЕМА – АГРЕГАТА, ЈН МВ бр. 4/2019-02

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - ТРАКАСТЕ ЗАВЕСЕ , ЈН МВ бр. 7/2019-05

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ И ВАНРЕДНОМ ОДРЖАВАЊУ ПОСТОЈЕЋЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ У СКЛАДИШТУ ГТ У ПРИЈЕПОЉУ, ЈН МВ БР. 8/2019-03

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ТОНЕРИ

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ТОНЕРИ - ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈН МВ бр. 6/2019-06

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - НАБАВКА ВИЉУШКАРА ЗА СКЛАДИШТЕ ДИРЕКЦИЈЕ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 12/2019-03

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - НАБАВКА ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА СА ПЕТ СЕДИШТА МИНИМАЛНЕ НОСИВОСТИ 700КГ, ЈН МВ бр. 10/2019-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА У СИЛОСУ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ, ЈН МВ бр. 11/2019-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - СКЛАДИШТЕЊЕ РАФИНИСАНОГ СУНЦОКРЕТОВОГ УЉА, ЈН МВ бр. 12/2019-01

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ РЕЗЕРВОАРА ФБ-1003 У РАФИНЕРИЈИ НАФТЕ ПАНЧЕВО ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈН бр. 14/2019-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ, ЈН МВ бр. 9/2019-01

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - Материјал за саобраћај - гориво, ЈН МВ 14/2019-03

JAВНA НAБAВКA УСЛУГE

JAВНA НAБAВКA УСЛУГE - ИНTEРНET БГ / НС И ПРEНOС ПOДATAКA БГ - НС, JН MВ 13/2019-05

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА - РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ JН МВ број 15/2019-05

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ РЕЗЕРВОАРА ФБ-1003 У РАФИНЕРИЈИ НАФТЕ ПАНЧЕВО ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 21/2019-03

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ РУКОВАЊА СКЛАДИШТИМА ГЕНЕРАЛНОГ ТЕРЕТА, ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 17/2019-03

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ И ВАНРЕДНОМ ОДРЖАВАЊУ НА ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ПРЕТАКАЛИШТУ НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У ПОЖЕГИ ЈН БРОЈ 20/2019-03

НАБАВКА

НАБАВКА - ВИЉУШКАРА ЗА СКЛАДИША ДИРЕКЦИЈЕ ЈН БРОЈ 22/2019-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ТРАНСПОРТ - ЈН БРОЈ 19/2019-01

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - СКЛАДИШТЕЊА, ЧУВАЊА И ОБНАВЉАЊА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА Партија 1: Медицинска средства произведена у „Галеника Фармација“ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 23/2019-02

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И АУТОМОБИЛА, ОТВOРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 18/2019-05

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - СРЕДСТВА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН број 24/2019-02

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - KОМПЛЕТИРАЊE И СРЕЂИВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ, ЈН МВ бр. 16/2019-06

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ, ЈН МВ бр. 17/2019-05

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СКЛАДИШТЕЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ И МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА, ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈН број 25/2019-01

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ТРАНСПОРТ, ЈН број 29/2019-01

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И РЕГИСТРАЦИЈE ПРИКОЛИЦА, ЈН MВ бр. 18/2019-02

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ДЕМОНТАЖА И ПОНОВНА МОНТАЖА СИСТЕМА ДЕТЕКЦИЈЕ ПОЖАРА И ДОЈАВЕ ГАСА НА ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ПРЕТАКАЛИШТУ НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У ПОЖЕГИ, ЈН МВ бр. 19/2019-03

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - СОФТВЕР ЗА БУЏЕТИРАЊЕ И ПРЕДВИЂАЊЕ ТРОШКОВА, ЈН бр. 27/2019-05

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - СОФТВЕР ДМС, ЈН бр. 26/2019-05

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - НАБАВКА, ИСПОРУКА И УГРАДЊА ДЕТЕКТОРА УЗЕМЉЕЊА НА ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ПРЕТАКАЛИШТУ НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У ПОЖЕГИ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ бр. 20/2019-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - OДРЖАВАЊE СОФТВЕРСКОГ ПРОГРАМА – (ПРОДАКТА СИСТЕМ), ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈН бр. 28/2019-06

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - НАБАВКА ВИЉУШКАРА ЗА СКЛАДИШТА ДИРЕКЦИЈЕ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 30/2019-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕЗЕРВОАРУ ФБ 1003 У РН ПАНЧЕВО, ЈН МВ бр. 21/2019-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ФУМИГАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ФУМИГАЦИЈА - ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈН МВ бр. 22/2019-01

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ ЈН MВ бр. 24/2019-05

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - НАБАВКА И ЗАМЕНА ПОДНИХ ОБЛОГА У ХОДНИЦИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈН MВ бр. 23/2019-05

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СКЛАДИШТЕЊЕ СЕМЕНСКЕ ПШЕНИЦЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 31/2019-01

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ПОПРАВКА ЛИМЕНОГ КРОВА НА МАГАЦИНУ УЉА И МАЗИВА НА СКЛАДИШТУ НД СМЕДЕРЕВО У СМЕДЕРЕВУ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ бр. 25/2019-03

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ ЈН MВ бр. 27/2019-05

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА, ПО ПАРТИЈАМА, ЈН МВ бр. 26/2019-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ПП АПАРАТА И ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈН МВ бр. 28/2019-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈН МВ бр. 29/2019-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ОДРЖАВАЊЕ И ИНОВИРАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОГРАМА, ЈН МВ бр. 30/2019-05

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - OДРЖАВАЊE СОФТВЕРСКОГ ПРОГРАМА – (ПРОДАКТА СИСТЕМ), ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈН бр. 28/2019-06

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - НАБАВКА ВИЉУШКАРА ЗА СКЛАДИШТА ДИРЕКЦИЈЕ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 30/2019-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕЗЕРВОАРУ ФБ 1003 У РН ПАНЧЕВО, ЈН МВ бр. 21/2019-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ФУМИГАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ФУМИГАЦИЈА - ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈН МВ бр. 22/2019-01

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ ЈН MВ бр. 24/2019-05

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - НАБАВКА И ЗАМЕНА ПОДНИХ ОБЛОГА У ХОДНИЦИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈН MВ бр. 23/2019-05

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СКЛАДИШТЕЊЕ СЕМЕНСКЕ ПШЕНИЦЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 31/2019-01

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ПОПРАВКА ЛИМЕНОГ КРОВА НА МАГАЦИНУ УЉА И МАЗИВА НА СКЛАДИШТУ НД СМЕДЕРЕВО У СМЕДЕРЕВУ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ бр. 25/2019-03

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ ЈН MВ бр. 27/2019-05

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА, ПО ПАРТИЈАМА, ЈН МВ бр. 26/2019-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ПП АПАРАТА И ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈН МВ бр. 28/2019-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ, ЈН МВ бр. 29/2019-03

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ОДРЖАВАЊЕ И ИНОВИРАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОГРАМА, ЈН МВ бр. 30/2019-05